امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ن
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیبا، آراسته، مزین
نام دخترانه با ریشه فارسي
سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز آنها کار می گذارند
نام دخترانه با ریشه فارسي
نگین + های تشبیه،مانند نگین
نام دخترانه با ریشه فارسي
صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آفریننده نغمه و آواز
نام دخترانه با ریشه عربي
عطا، بخشش، بهره، نصیب
نام دخترانه با ریشه فارسي
کودک یا نوجوان، میوه ای که تازه رسیده باشد، میوه تازه و نورس
نام دخترانه با ریشه فارسي
تر و تازه و جدید، شاداب
نام دخترانه با ریشه فارسي
آغاز فصل بهار، فصل بهار، نام آتشکده ای در بلخ
نام دخترانه با ریشه سنسکريت
معشوق یا زن زیبارو
نام دخترانه با ریشه عربي
روشنایی، فروغ، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
نور(عربی) + آفرین(فارسی) آفریننده نور و روشنایی
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
نور(عربی) + ا(فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
نور(عربی) + افشان(فارسی) آنچه از خود نور و روشنایی منتشر می کند، نورپاش
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
نور(عربی) + ان(فارسی) مرکب از نور( روشنایی) + ان(پسوند اتصاف) ، نام روستایی در نزدیکی اردبیل
نام دخترانه با ریشه فارسي
تازه روییده، جوان، تازه بالغ شده
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
نور(عربی) + ی(فارسی) منسوب به نور
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
نور(عربی) + ین(فارسی) نورانی، نوری
نام دخترانه با ریشه عربي
منسوب به نور، درخشان
نام دخترانه با ریشه فارسي
آفریده بی مرگ، آفریده جاوید
نام دخترانه با ریشه فارسي
جاویدان آفریده شده
نام دخترانه با ریشه فارسي
به شهد و شکر آویخته، نوشین
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای لبی شیرین، شیرین لب
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیوشا، شنوا، شنونده
نام دخترانه با ریشه فارسي
آب گوارا، نام پادشاهی در سرزمین بردع
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده اند
صفحه :
5