امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف آ
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد - مرد همیشه پیروز
نام پسرانه با ریشه فارسي
سپهسالار یزگرد سوم پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی نقده
نام پسرانه با ریشه فارسي
ایرج - نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی - نجیب نجیب زاده
نام پسرانه با ریشه فارسي
صفت نیک و خصلت پسندیده
نام پسرانه با ریشه ترکي
همیشه سبز- باطراوت - شاداب
نام پسرانه با ریشه فارسي
تجربه، آزمایش امتحان آزمون
نام پسرانه با ریشه کردي
آریایی - نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است - نام یکی از طوایف چادر نشین مازندران
نام پسرانه با ریشه فارسي
نژاد هندوارپائیان که در عهدی بسیار کهن با هم زندگی می کردند و بعدها به دو بخش بزرگ تقسیم شدند گروهی به هند و ایران آمدند و گروهی به اروپا رفتند.نام میهن عزیز ما ایران از این‎ ‎کلمه گرفته شده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
آریاپاد نگهبان قوم آریایی
نام پسرانه با ریشه فارسي
به ضم ب - آریا + بد(صاحب و سرور) سرور قوم آریایی ٠ بزرگ آریاییان
نام پسرانه با ریشه فارسي
شکوه آریایی ، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آریا+راد(جوانمرد بخشنده دانا شجاع) آریایی جوانمرد آریایی شجاع آریایی دانا - نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرام کننده آریائیان، نام پدر آرشام، جد داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
رامشگر آریایی - شادی آور از نژاد آریایی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسب ایرانی، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای فر و شکوه آریایی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران ایرانی و فرماندار کاپادوکیه
نام پسرانه با ریشه فارسي
به فتح گ-سکون ی-سکون و-آریا + گیو(سخنور) - سخنور آریایی- نام یکی از سرداران ایرانی در روزگار باستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
دریا سالار خشایارشاه پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای خوی و رفتار آریایی- نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
برخوردار از محبت آریایی - نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی - لقبی که شهریور ۱۳۴۴به مناسبت ۲۵مین سال سلطنت از طرف مجلس سنا و شورای ملی به محمدرضا پهلوی داده شد
نام پسرانه با ریشه کردي
نام یکی از سران ماد
نام پسرانه با ریشه کردي
نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج
نام پسرانه با ریشه فرانسه
آریستئوس در اساطیر یونان، پسر اپولون، او تربیت زنبور عسل را به مردم آموخت
نام پسرانه با ریشه انگليسي
آریایی نژاد - از نسل آریایی
صفحه :
5