امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه کردي
نگا «بارزان»(نگارش کردی : بةرزان)
نام پسرانه با ریشه کردي
مد دریا(نگارش کردی : بةرزاو)
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
دارای قامتی با شکوه،بلند پرواز ، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی(نگارش کردی : بةرزةفڒ)
نام پسرانه با ریشه کردي
ماه شب چهارده. بدر(نگارش کردی : بةرزةما)
نام پسرانه با ریشه فارسي
باشکوه ، نام یکی از فرمانداران ایرانی که براسکندر شورید
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از برز( نیرومند، باشکوه) + مهر (خورشید) ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر قارن از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
بلند بالا ، کنایه ‏از عظمت ،نام پسر سهراب پسر رستم زال(نگارش کردی : بةرزو)
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی از هند به ایران اورد(نگارش کردی : بةرزویه)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد(آتشکده) یعنی افریده شده به وسیله آتش آذر برزین
نام پسرانه با ریشه فارسي
خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
آتش بزرگ مرکب از بر(مخفف ابر) + سام ( آتش) - نام یکی از سرداران یزگرد ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
دامنةکوه(نگارش کردی : بةرکاو)
نام پسرانه با ریشه کردي
خرمن کوچک قبل از خرمن بزرگ(نگارش کردی : بةرکۆ)
نام پسرانه با ریشه کردي
پیش بند(نگارش کردی : بةرکۆش)
نام پسرانه با ریشه کردي
سینی، طبق(نگارش کردی : بةرگةش)
نام پسرانه با ریشه کردي
جلوی منزل ، سجادة، خانةدار(نگارش کردی : بةرماڵ)
نام پسرانه با ریشه فارسي
عنوان اجداد خاندان برمکیان و در اصل عنوان و لقبی بوده که به رئیس روحانی معبد بودایی بلخ می دادند، برمک معروف پدربزرگ یحیی وزیر مشهور هارون الرشید است
نام پسرانه با ریشه کردي
بلوط(نگارش کردی : بةڒو)
نام پسرانه با ریشه کردي
اعتقاد(نگارش کردی : بڒوا)
نام پسرانه با ریشه کردي
آن قسمت از دامنةکوة کة زیباترین قسمت آن می‏باشد ، نام منطقةای در کردستان نزدیک عمادیه(نگارش کردی : بةروار)
نام پسرانه با ریشه کردي
پیش بند(نگارش کردی : بةروان)
نام پسرانه با ریشه کردي
جمع «بروسکه»(نگارش کردی : بروسکان)