امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف س
نام پسرانه با ریشه فارسي
سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان
نام پسرانه با ریشه عربي
روشنترین ستاره صورت فلکی سفینه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیکاووس پادشاه ایران و پدر کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
سیب کوچک یا بوی سیب، نام دانشمند نحوی نامدار در قرن دوم که در شیراز می‌زیسته است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران سپاه وشمگیر
نام پسرانه با ریشه فرانسه
شکل فرانسوی کوروش،کوروش
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که به منزله شمشیر دین است و دشمنان دین را نابود می کند
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که به منزله شمشیر خدا است و در راه خداوند مبارزه می کند
نام پسرانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران اردک
نام پسرانه با ریشه فارسي
از نامهای باستانی، سفید و درخشان
نام پسرانه با ریشه فارسي,عبري
صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای کوهستانی در شمال شرقی مصر که حضرت موسی(ع) به پیامبری برگزیده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل کرد، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
سنباد ، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه اشکانی
صفحه :
5