امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ش
نام پسرانه با ریشه فارسي
شوخ، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هند و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شور(فارسی + علی(عربی) مرکب از شور( هیجان ) + علی( بلندمرتبه)
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از شوق ( هیجان) + علی( بلند مرتبه)
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف قرن ششم، شهاب الدین سهره وردی
نام پسرانه با ریشه فارسي
شاه باز نوعی باز سفید رنگ و شکاری
نام پسرانه با ریشه فارسي
بزرگترین پر پرنده
نام پسرانه با ریشه فارسي
برادر زرین ملک در داستان ملک بهمن
نام پسرانه با ریشه فارسي
شهبد (به ضم ب) مرکب از شه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛ترکیب مرخم و به معنای شاه بزرگ و صاحب اختیار است
نام پسرانه با ریشه فارسي
داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در کرمان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پادشاهان ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
حاکم شهر، نام یکی از سپهسالاران مازندران
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از خردمندان ایرانی در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی شیراز، نام یکی از سرداران طبرستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام قدیم شهر اهواز
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر طهمورث که مردی دانا و پارسا بود و شاه را به نیکی راهنمایی می کرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
فاتح شهر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و سالار اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای چون چهره شاه دارد ، نام یکی از اعیان ایرانی در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
شهربان، نگهبان شهر
نام پسرانه با ریشه فارسي
نهر و رودخانه بزرگ، نام سازی
نام پسرانه با ریشه فارسي
شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شهری که خسروپرویز پادشاه ساسانی بنا کرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
شهنام ، از نامهای باستانی
صفحه :
5