امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ف
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام مکانی در نزدیکی همدان
نام پسرانه با ریشه فارسي
پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است
نام پسرانه با ریشه عربي
پسر زیبا - مرد درشت هیکل - شتابزده-این اسم در لغتنامه دهخدا به عنوان نام عربی ذکر شده است٠
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از نامهای باستانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای اندلس در زمان مقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
نام پسرانه با ریشه عربي
یکتا، یگانه، بی نظیر
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن ششم و هفتم، عطار نیشاپوری
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فری( با شکوه) + شاد(خوشحال)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام بخشی از استان خراسان
نام پسرانه با ریشه فارسي
زیبا اندیش، خوش فکر
نام پسرانه با ریشه فارسي
صاحب زیبایی و شکوه
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای نام با شکوه و زیبا
نام پسرانه با ریشه فارسي
فری( شکوهمند) + نوش( عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن( نوشیدن)
نام پسرانه با ریشه فارسي
بیننده شکوه و جلال
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای روشنی و فصاحت در دین
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در زمان خود در فصاحت از همه بالاتر است
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در کشور خود در فصاحت از همه بالاتر است
نام پسرانه با ریشه عربي
برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت
صفحه :
5