امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف م
نام پسرانه با ریشه عربي
اصلاح کننده دین، لقب شاعر نامدار قرن هفتم، سعدی شیرازی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که حقیقت امری را دریافته باشد، درستکار
نام پسرانه با ریشه عربي
معطرکننده، خوشبوکننده
نام پسرانه با ریشه عربي
مطیع و فرمانبردار خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
پیروز و موفق در دین، نام پسر ناصرالدین شاه قاجار
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از مظفر( پیروز) + علی( بلندمرتبه)، نام نقاش معروف ایرانی در دوره صفویه
نام پسرانه با ریشه عربي
نماد، نشانه،محل تجلی، تجلی گاه
نام پسرانه با ریشه عربي
جای بازگشت، بازگشتن
نام پسرانه با ریشه عربي
آنچه به آن چنگ زنند، مستمسک
نام پسرانه با ریشه عربي
یاری گیرنده، نام یکی از خلفای عباسی
نام پسرانه با ریشه عربي
اعتماد کننده،نام یکی از خلفای عباسی که همزمان با لیث صفاری بوده است
نام پسرانه با ریشه عربي
گرامی دارنده دین، نام یکی از امیران سلسله آل کرت
نام پسرانه با ریشه عربي
بخشنده، عطاکننده،از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
تکرار کننده ، بازگرداننده ( به ضم میم)
نام پسرانه با ریشه عربي
یاریگر، کمک کننده، یاور
نام پسرانه با ریشه عربي
یاریگر و کمک کننده در دین
نام پسرانه با ریشه عربي
قدرتمند - مرد توانا
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) و از اولین شیعیان علی(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور،مطلوب و مورد نظر
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
از شاعران قرن یازدهم
نام پسرانه با ریشه فارسي
مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه آرامي
پادشاه،نام مردی مجتهد در مسیحیت
صفحه :
5