امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف و
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
گشوده و منتشر شده
نام پسرانه با ریشه فارسي
وستهم،گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند
نام پسرانه با ریشه فارسي
گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران دیلمی
صفحه :
5