امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ک
نام پسرانه با ریشه فارسي
پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران
نام پسرانه با ریشه فارسي
پادشاه شجاع، نام یکی از سرداران بهمن
نام پسرانه با ریشه فارسي
پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مانند پادشاه، دارای منش شاهانه
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران از نژاد فریدون
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر کیقباد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام اولین پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
جهان، دنیا، گیتی
صفحه :
5