امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ب
نام دخترانه با ریشه کردي
نو عروس(نگارش کردی : بوکێ)
نام دخترانه با ریشه کردي
خیمه ‏شب بازی(نگارش کردی : بوکین)
نام دخترانه با ریشه کردي
خوشبو(نگارش کردی : بۆنخۆش)
نام دخترانه با ریشه کردي
دارای بوی خوش(نگارش کردی : بۆندار)
نام دخترانه با ریشه کردي
خوشبو(نگارش کردی : بویان)
نام دخترانه با ریشه کردي
قانع(نگارش کردی : بوێن)
نام دخترانه با ریشه فارسي
به ( بهتر، خوبتر) + آفرید (آفریده)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی و خواهر اسفندیار
نام دخترانه با ریشه فارسي
به (بهتر یا خوبتر) + آفرین (واژه تحسین)
نام دخترانه با ریشه فارسي
به (فارسی) + خاتون (سغدی) بهترین بانو
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از به( زیباتر) + گل
نام دخترانه با ریشه فارسي,کردي
نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ، شکوفه درختان خانواده مرکبات ، کنایه از لطافت و زیبایی ، نام شهری در کردستان ، مرکز کردستان در دوره ‏سلجوقی ، لقب شاعر و نویسنده ‏و محقق کرد «ملک الشعرای بهار» (نگارش کردی : بةهار)
نام دخترانه با ریشه فارسي
هنگام بهار، موسم بهار
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای زیبا و شاداب چون بهار دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مثل بهار، مانند بهار
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی که در بهار می روید
نام دخترانه با ریشه فارسي
موجب فخر و نازش بهار
نام دخترانه با ریشه فارسي
منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار
نام دخترانه با ریشه فارسي
منسوب به بهار، بهاری
نام دخترانه با ریشه فارسي
گرانبها - پر ارزش - مرکب از بها(ارزش) + پسوند دارندگی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر، خوبتر) + دخت (دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مانند به(به میوه ای خوش عطر و بو)
صفحه :
6