امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف س
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از سو( روشنایی، نور) + سا( پسوند شباهت و همانندی)
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی درشت و خوشه ای به رنگها و شکلهای مختلف
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
سوفیه نام پایتخت بلغارستان
نام دخترانه با ریشه ترکي
مورد محبت و علاقه بسیار، محبوب
نام دخترانه با ریشه فرانسه,ترکي
رسمی , مقدس , موقر , محترم ,با احترام,با تشریفات
نام دخترانه با ریشه فارسي
محبوب، دوست داشتنی
نام دخترانه با ریشه فارسي
لطف و محبت، مهربانی
نام دخترانه با ریشه ترکي
دوست داشته شده - جذاب مانند ماه
نام دخترانه با ریشه ترکي
عشق ، محبت ، علاقه شدید
نام دخترانه با ریشه عربي
نام کوچکترین ستاره ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان از آن برای آزمون صحت بینایی استفاده می کرددند
نام دخترانه با ریشه فارسي
صفت سرو، راست، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از سهی( صفت سرو، راست) + زاد
نام دخترانه با ریشه فرانسه
نام ربة النوع خاک
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام دختر مگابات
صفحه :
6