امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ف
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
فلک(عربی) + وش(فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
فلک(عربی) + ناز(فارسی) ، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه لاتين
فلوریا،در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری
نام دخترانه با ریشه لاتين
فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانگ بزرگ، فریاد عظیم
نام دخترانه با ریشه فارسي
پولاد،نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد
نام دخترانه با ریشه فارسي
پیروزه نام سنگی قیمتی به رنگ آبی یا سبز
صفحه :
6