امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف آ
نام پسرانه با ریشه کردي
نام یکی از سران ماد
نام پسرانه با ریشه کردي
نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج
نام پسرانه با ریشه فرانسه
آریستئوس در اساطیر یونان، پسر اپولون، او تربیت زنبور عسل را به مردم آموخت
نام پسرانه با ریشه انگليسي
آریایی نژاد - از نسل آریایی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آتش ایرانی - کنایه از قدرت و خشم ایرانی - نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آتش ایرانی - کنایه از قدرت و خشم ایرانی - نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
ایرانداد،داده ایران
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی - ایرانی و جوانمرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سپهدار ایرانی طرفدار کورش صغیر پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه کردي
آزار دهنده آسیب رساننده - نام پادشاه مانایی
نام پسرانه با ریشه فارسي
رها شده از گرفتاری یا چیزی آزاردهنده،فارغ و آسوده،درختی جنگلی و بلند،رها شده از تعلقات دنیوی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آزاد(رها) + به(سالم و خوب)-به معنای انسان سالم و آزاد - نام یکی از سرداران ایرانی در قرن دوم
نام پسرانه با ریشه فارسي
همچون سرو زیبا و بی تعلق، بزرگوار و متواضع،از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی دانا و پرهیزکار در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
رهایی بخش، آنکه آزادی می آورد، باعث آزادی، نام مردی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عبري,عربي
نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است
نام پسرانه با ریشه عبري
منسوب به آزر،آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم و همچنین نام نژادی از اسب است که پاهایش سیاه و دستانش به رنگی دیگر است
نام پسرانه با ریشه فارسي
با حیا،مودب،سربه زیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فرخزاد سردار ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پیوند دهنده ، چسباننده ، در اصطلاح بنایی ملاطی که بین ردیفهای آجر می‌گذارند
نام پسرانه با ریشه فارسي
چین و شکنی که بر پوست بدن و بخصوص پیشانی می افتد-خشم-موج کوتاهی که روی سطح آب ایجاد می شود
نام پسرانه با ریشه فارسي
آخرین پادشاه ماد که از کورش کبیر پادشاه و موسس هخامنشیان شکست خورد
نام پسرانه با ریشه فارسي
آبتین-روح کامل-انسان نیکو کار-از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آسپاداس،آخرین پادشاه ماد که از کورش کبیر پادشاه و موسس هخامنشیان شکست خورد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام موبدی در سده دهم یزگردی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آسیداد،نام یکی از بزرگان هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آسیدات، نام یکی از بزرگان هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
استاد بزرگ مرتبه واستاد عظیم الشأن
نام پسرانه با ریشه عبري
شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع)
صفحه :
6