امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه کردي
بلوط(نگارش کردی : بةڒو)
نام پسرانه با ریشه کردي
اعتقاد(نگارش کردی : بڒوا)
نام پسرانه با ریشه کردي
آن قسمت از دامنةکوة کة زیباترین قسمت آن می‏باشد ، نام منطقةای در کردستان نزدیک عمادیه(نگارش کردی : بةروار)
نام پسرانه با ریشه کردي
پیش بند(نگارش کردی : بةروان)
نام پسرانه با ریشه کردي
جمع «بروسکه»(نگارش کردی : بروسکان)
نام پسرانه با ریشه کردي
برق ناشی از ابر یا هر چیز دیگر ، تلگراف(نگارش کردی : بروسکه)
نام پسرانه با ریشه کردي
بهره، حاصل، نام خوانندةکرد زبان «برهم حسن»(نگارش کردی : بةرهةم)
نام پسرانه با ریشه کردي
گذر آب یا باد(نگارش کردی : بةریان)
نام پسرانه با ریشه کردي
محترم(نگارش کردی : بةڒێز)
نام پسرانه با ریشه کردي
نگا «بروسکه»(نگارش کردی : بریسکه)
نام پسرانه با ریشه کردي
وکیل(نگارش کردی : بریکار)
نام پسرانه با ریشه کردي
پیشین ، عریض، پهناور(نگارش کردی : بةرین)
نام پسرانه با ریشه کردي
زخمی ، تخلص شاعر معاصر «محمد رستمی»(نگارش کردی : بریندار)
نام پسرانه با ریشه فارسي
بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
والا، برجستة، نام شاعری کرد (نگارش کردی : بوزۆرگ)
نام پسرانه با ریشه فارسي
بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
حرکت، جنبش ، کنایه ‏از پیروزی آرام آرام(نگارش کردی : بزوتنةوه)
نام پسرانه با ریشه کردي
محرک(نگارش کردی : بزوێن)
نام پسرانه با ریشه کردي
وجین کردن ، شمارش(نگارش کردی : بژار)
نام پسرانه با ریشه کردي
زمین سرسبز(نگارش کردی : بژوار)
نام پسرانه با ریشه کردي
ترسناک ، نام روستایی ، نام سرداری در دوره ‏بهرام گور ساسانی (نگارش کردی : بةسام)
نام پسرانه با ریشه کردي
رختخواب ، نام یکی از بزرگان دورة سکایی(نگارش کردی : بةستةک)
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام پسر زریر برادر گشتاسپ
نام پسرانه با ریشه کردي
نوعی فرش با نقش‏های خیلی زیبا(نگارش کردی : بةستێر)