امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ش
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای چون چهره شاه دارد ، نام یکی از اعیان ایرانی در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
شهربان، نگهبان شهر
نام پسرانه با ریشه فارسي
نهر و رودخانه بزرگ، نام سازی
نام پسرانه با ریشه فارسي
شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شهری که خسروپرویز پادشاه ساسانی بنا کرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
شهنام ، از نامهای باستانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از نجبای ایرانی در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام ماه ششم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز چهارم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
نام پسرانه با ریشه فارسي
شه(فارسی) + فور(معرب پور) ، شاهپور پسر شاه، شاهزاده
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر ابولخیر، اخترشناس و ریاضیدان ایرانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از شه ( شاه) + یاد( عسل)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره)
نام پسرانه با ریشه فارسي
یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در قرن یازدهم یزگردی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی
نام پسرانه با ریشه عبري
نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام حکیمی که خاک را خدا می دانست، برساخته فرقه آذرکیوان است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پهلوانی دانشمند و فاضل، برساخته فرقه آذرکیوان است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری جنگاور در دربار فریدون پادشاه پیشدادی، نیز نام پسر گودرز پهلوان ایرانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان رستم هرمزان سردار ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شیر(فارسی) + احمد(عربی) مرکب از شیر( شجاع) + احمد( ستوده)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر هرمزد، کنده‌کار کتیبه کعبه زرتشت
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام مرد زابلی و راهنمای بهمن پسر اسفندیار تورانی به شکارگاه رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
زاده شیر، شجاع، طبق بعضی از نسخه های شاهنامه نام جارچی انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان خسرو پرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شیر( فارسی) + علی(عربی) ، مرکب از شیر ( شجاع) + علی( بلندمرتبه)، نام طایفه ای از طوایف کهگیلویه
صفحه :
6