امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف م
نام پسرانه با ریشه عربي
آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور،مطلوب و مورد نظر
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
از شاعران قرن یازدهم
نام پسرانه با ریشه فارسي
مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه آرامي
پادشاه،نام مردی مجتهد در مسیحیت
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام شاعر ایرانی قرن چهارم، منجیک ترمذی
نام پسرانه با ریشه آرامي,فارسي
علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
نام پسرانه با ریشه فارسي
از نامهای امروزی زرتشتیان
نام پسرانه با ریشه عربي
آگاه سازنده و پنددهنده، ترساننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای یمن در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه عربي
یاری داده شده، پیروزشده، پیروز
نام پسرانه با ریشه فارسي
در اوستا آن که از نژاد منوش است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و نوه دختری ایرج از پادشاه پیشدادی، نام یکی از ناموران قدیم که امروزه در اوستا اسمی از او نیست
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرمانروایان دلاور ایرانی که از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی بود
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران دیلمی
نام پسرانه با ریشه عبري
از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمران پیامبر بنی اسرائیل که در زمان فرعون به دنیا آمد
نام پسرانه با ریشه عربي
کارهای دشوار و بزرگ ، با اهمیتها
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از مه( بزرگ) + یاد( بد، پسوند اتصاف)، نام یکی از سرداران هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است - از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد
نام پسرانه با ریشه فارسي
مهبد- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است - از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد
نام پسرانه با ریشه عربي
هدایت شده، نام امام دوازدهم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
یارحضرت مهدی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + آزاد(رها)
صفحه :
6