امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ب
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر، خوبتر) + دخت (دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مانند به(به میوه ای خوش عطر و بو)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از بهر( سود، فایده) + انه (پسوند نسبت)
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای خوب و زیبا دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
خوشبخت، سعادتمند، نام همسر شاه اسماعیل صفوی
نام دخترانه با ریشه فارسي,کردي
فردوس، جنت(نگارش کردی : بةهةشت)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر،خوبتر) + شید( روشنایی یا خورشید)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از به( بهتر، خوبتر) + کامه ( آرزو)
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختری که در بهمن به دنطا آمده، دختر بهمن
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از بهین( بهترین) + بانو
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از بهین( بهترین) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
بهترین، خوبترین
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
بی بی(ترکی) + گل( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
بی بی( ترکی) + ماه(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
نام دخترانه با ریشه کردي
همیشه ‏سایه(نگارش کردی : بێ‏توش)
نام دخترانه با ریشه کردي
بی نشان(نگارش کردی : بێخاڵ)
نام دخترانه با ریشه کردي
آرامش(نگارش کردی : بێخة‌م)
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
بی(فارسی) + نظیر(عربی) بی مانند، بی همتا
نام دخترانه با ریشه کردي
بی نظیر(نگارش کردی : بێ‏وێنه)
نام دخترانه با ریشه کردي
بامداد، پگاه(نگارش کردی : بةیان)
نام دخترانه با ریشه کردي
نگا « بةیان»(نگارش کردی : بةیانه)
صفحه :
7