امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف س
نام دخترانه با ریشه فارسي
صفت سرو، راست، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از سهی( صفت سرو، راست) + زاد
نام دخترانه با ریشه فرانسه
نام ربة النوع خاک
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام دختر مگابات
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دیگر شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
پارچه ابریشمی لطیف و ظریف
نام دخترانه با ریشه ايتاليايي
الهه جنگل- دختر جنگلی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که بدنی سفید چون نقره دارد ، نام یکی از همسران بهرام گور پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای سفید چون نقره دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
ساخته شده از نقره، نقره ای
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر مهراب کابلی و مادر رودابه
نام دخترانه با ریشه فرانسه
گیاهی زینتی و نیز دارویی با گلهایی که در اواخر زمستان و اوایل بهار شکوفا می شوند، پامچال فرنگی
صفحه :
7