امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف آ
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام موبدی در سده دهم یزگردی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آسیداد،نام یکی از بزرگان هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آسیدات، نام یکی از بزرگان هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
استاد بزرگ مرتبه واستاد عظیم الشأن
نام پسرانه با ریشه عبري
شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع)
نام پسرانه با ریشه آشوري
برهم زننده،تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد
نام پسرانه با ریشه آشوري
قوی ،قدرتمند،نیرومند، زورمند
نام پسرانه با ریشه عربي
تدبیر،مشاور خردمند، نام وزیر سلیمان(ع) ، عنوان وزیران ایرانی در دوران اسلامی
نام پسرانه با ریشه فارسي
فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
نام پسرانه با ریشه فارسي,مغولي
آقا( مغولی) + جان(فارسی) عنوان محبت آمیز برای پدر یا پدربزرگ
نام پسرانه با ریشه فارسي,مغولي
آقا (مغولی) + گل(فارسی) نام روستایی در نزدیکی اصفهان
نام پسرانه با ریشه عربي,مغولي
آقا( مغولی) + میر( ازعربی)سلطان بزرگ،امیر والامقام، نام روستایی در نزدیکی بیرجند
نام پسرانه با ریشه فارسي
نتیجه، ثمره،سود،فایده
نام پسرانه با ریشه کردي
قله کوه،مکان بلند،انسان با عظمت و مقتدر
نام پسرانه با ریشه کردي
آگاه، مطلع،با خبر،
نام پسرانه با ریشه ترکي
(سکون لام و ب) دلیر، پهلوان
نام پسرانه با ریشه ترکي
شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و نترس ، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی
نام پسرانه با ریشه ترکي
مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه
نام پسرانه با ریشه ترکي
آلب ارسلان، شیر مرد،شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و نترس ، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی
نام پسرانه با ریشه ترکي
آلب تکین،مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه
نام پسرانه با ریشه ترکي
مرکب از آلتون(طلا) + تاش(پسوند شباهت)،زیبارو ، نام حاجب سلطان محمود غزنوی که به فرمان وی حاکم خوارزم شد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دبیر داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
رود جیحون، آمودریا
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از احکام پارت در زمان اردشیر پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه لاتين
حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی و پیشرو سپاه فریدون پادشاه پیشدادی
صفحه :
7