امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ا
نام پسرانه با ریشه يوناني
نام فیلسوف یونانی وپیرو سقراط و مؤسس فلسفه آکادمی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که بخت و اقبال از علی(ع) یافته است
نام پسرانه با ریشه فارسي
معنی اسم را در این قسمت بنویسید
نام پسرانه با ریشه مغولي
نام سومین پسر و جانشین چنگیز خان
نام پسرانه با ریشه ترکي
دورگه، معشوق، محبوب
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسری در شعر نیما یوشیج
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام جد محمود پادشاه غزنوی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که سرتاسر شمال ایران از مغرب به مشرق کشیده شده است
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
الله (عربی) + داد (فارسی) داده خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
الله (عربی) + یار (فارسی) آن که خداوند یار ویاور اوست
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و نیزه دار رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان
نام پسرانه با ریشه عبري
الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل
نام پسرانه با ریشه يوناني
نام منظومه ای منسوب به هومر
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
ال (ترکی) + یار (فارسی)، ایلیار یار ایل
نام پسرانه با ریشه عبري
خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار
نام پسرانه با ریشه عربي,ترکي
امام(عربی) + قلی(ترکی) ، غلام امام ، نام پسر کوچک تر نادر شاه افشار
نام پسرانه با ریشه ترکي
آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است
نام پسرانه با ریشه فارسي
اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن ، تکیه گاه، محل پناه
نام پسرانه با ریشه عربي
پادشاه، حاکم ، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند امیربانو، امیر پویا، و امیرحسین
صفحه :
7