امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه کردي
زمین سرسبز(نگارش کردی : بژوار)
نام پسرانه با ریشه کردي
ترسناک ، نام روستایی ، نام سرداری در دوره ‏بهرام گور ساسانی (نگارش کردی : بةسام)
نام پسرانه با ریشه کردي
رختخواب ، نام یکی از بزرگان دورة سکایی(نگارش کردی : بةستةک)
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام پسر زریر برادر گشتاسپ
نام پسرانه با ریشه کردي
نوعی فرش با نقش‏های خیلی زیبا(نگارش کردی : بةستێر)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
دارای فایده(نگارش کردی : بةسوود)
نام پسرانه با ریشه کردي
از ته دل(نگارش کردی : بةسۆز)
نام پسرانه با ریشه عربي
خوشحال، شادمان و خندان
نام پسرانه با ریشه کردي
کافی(نگارش کردی : بةسیه)
نام پسرانه با ریشه عربي
بشارت دهنده، مژده دهنده
نام پسرانه با ریشه عربي
آگاه، بینا، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایتخت سامانیان را گرفت و دولت خانیه را بنیان گذاشت
نام پسرانه با ریشه ترکي
بزرگ ایل و طایفه ، نام یکی از پادشاهان خوارزم
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران هخامنشی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادشاه ساسانی و نوزدهمین پادشاه ساسانی، نیز نام چند تن از پادشاهان اشکانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه عربي
نام اولین مؤذن اسلام
نام پسرانه با ریشه کردي
بة برخی عشایر کرد بلباس می‏گویند(نگارش کردی : بڵباس)
نام پسرانه با ریشه کردي
نی‏لبک(نگارش کردی : بلوێر)
نام پسرانه با ریشه کردي
نابغه(نگارش کردی : بلیمةت)
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
بمان (فارسی) + علی(عربی) نامی که با آن طول عمر کودک را با توسل به اسم علی (ع) بخواهند
نام پسرانه با ریشه کردي
دامنةکوةکه ‏رو به ‏دشت است(نگارش کردی : بنار)
نام پسرانه با ریشه کردي
بلندی روی کوه(نگارش کردی : بةندةن)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دو تن از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه عبري
پسر دست راست ، نام کوچکترین پسر یعقوب و راحیل
نام پسرانه با ریشه عبري
نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راست