امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ش
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام مرد زابلی و راهنمای بهمن پسر اسفندیار تورانی به شکارگاه رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
زاده شیر، شجاع، طبق بعضی از نسخه های شاهنامه نام جارچی انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان خسرو پرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شیر( فارسی) + علی(عربی) ، مرکب از شیر ( شجاع) + علی( بلندمرتبه)، نام طایفه ای از طوایف کهگیلویه
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شیر(فارسی) + محمد(عربی) مرکب از شیر ( شجاع) + محمد( ستوده)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه، نام یکی از پسران گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
شکوهمند و صاحب شأن و شوکت، شجاع و دلیر، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
صفحه :
7