امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف م
نام پسرانه با ریشه عربي
هدایت شده، نام امام دوازدهم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
یارحضرت مهدی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + آزاد(رها)
نام پسرانه با ریشه فارسي
دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان ضحاک در زمان حکومت سام نریمان و پدر رودابه مادر رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه سنسکريت
نام رایج پادشاهان هندوستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر روم در دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
ماراسپند، کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی خردمند و راد و جهاندیده در درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد
نام پسرانه با ریشه فارسي
مهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای مهر
نام پسرانه با ریشه کردي
نام یکی از پادشاهان سلسله اشکانی(نگارش کردی : مێرداد)
نام پسرانه با ریشه فارسي
شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شهر یا مکانی در نیشابور
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از مهر( محبت و دوستی) + ماه، نام پسر ساسان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر ورزاک از خاندان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از نسل خورشید ، زیبا و درخشان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زمان را به دست آورد.مقبره ایشان در شهر اهواز است
نام پسرانه با ریشه فارسي
بزرگترین و مهمترین، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
صفحه :
7