امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ب
نام دخترانه با ریشه کردي
آرامش(نگارش کردی : بێخة‌م)
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
بی(فارسی) + نظیر(عربی) بی مانند، بی همتا
نام دخترانه با ریشه کردي
بی نظیر(نگارش کردی : بێ‏وێنه)
نام دخترانه با ریشه کردي
بامداد، پگاه(نگارش کردی : بةیان)
نام دخترانه با ریشه کردي
نگا « بةیان»(نگارش کردی : بةیانه)
نام دخترانه با ریشه کردي
گلی وحشی کةدر کوهستانهای کردستان فراوان سبز می‏شود، بابونة(نگارش کردی : بةیبون)
نام دخترانه با ریشه کردي
گلی وحشی کةدر کوهستانهای کردستان فراوان سبز می‏شود، گل بابونه(نگارش کردی : بةیبۆن)
نام دخترانه با ریشه فارسي
بی همتا، بی نظیر
نام دخترانه با ریشه کردي
هیئت ،سیما(نگارش کردی : بیچم)
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان
نام دخترانه با ریشه کردي
پرنده‌ای که محل زندگی ندارد(نگارش کردی : بێرون)
نام دخترانه با ریشه کردي
زنی که شیر می دوشد(نگارش کردی : بێری)
نام دخترانه با ریشه کردي
دوشیدن شیر گوسفند توسط دختران در کوهستان هنگام بهار (نگارش کردی : بێریڨان)
نام دخترانه با ریشه کردي
جالیز(نگارش کردی : بێسان)
نام دخترانه با ریشه کردي
جالیز(نگارش کردی : بێستان)
نام دخترانه با ریشه کردي
بی گمان ، کمینگاه ‏شکارچی(نگارش کردی : بێسۆ)
نام دخترانه با ریشه کردي
بی حد، بی اندازه(نگارش کردی : بێشۆ)
نام دخترانه با ریشه کردي
هموار، صاف (نگارش کردی : بێکةژ)
نام دخترانه با ریشه کردي
بدون رقیب، یگانة(نگارش کردی : بێکن)
نام دخترانه با ریشه کردي
بدون رقیب ، کنایه ‏از بسیار زیبا(نگارش کردی : بێگةرد)
نام دخترانه با ریشه ترکي
به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فاطمه بیگم، عنوان زنام منسوب به خانواده های سلطنتی و بزرگان
نام دخترانه با ریشه کردي
جویبار کوتاه ‏مدت (نگارش کردی : بێلو)
نام دخترانه با ریشه کردي
دیدنی(نگارش کردی : بینةوةر)
نام دخترانه با ریشه کردي
بیننده(نگارش کردی : بێنیار)
نام دخترانه با ریشه کردي
بی بهره ، عدد میلیون در ریاضی(نگارش کردی : بێوةر)
نام دخترانه با ریشه کردي
انسان بی آزار ، سلامت(نگارش کردی : بێوةی)
صفحه :
8