امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ا
نام پسرانه با ریشه عربي,ترکي
امام(عربی) + قلی(ترکی) ، غلام امام ، نام پسر کوچک تر نادر شاه افشار
نام پسرانه با ریشه ترکي
آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است
نام پسرانه با ریشه فارسي
اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن ، تکیه گاه، محل پناه
نام پسرانه با ریشه عربي
پادشاه، حاکم ، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند امیربانو، امیر پویا، و امیرحسین
نام پسرانه با ریشه فارسي
حاکم شجاع - پادشاه شیر دل - قهرمان یکی از داستانهای بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آنرا روایت کرده است
نام پسرانه با ریشه عربي
کسی که سرورش حضرت علی است .
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از امیر(پادشاه) + مهدی (هدایت شده) ، پادشاه صالح
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از امیر(پادشاه)+علی(بالا رفتن و صعود کردن)
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
مرکب از امیر(عربی) به معنای حاکم و فرمانروا + کسری(فارسی) به معنای خسرو و پادشاه است.
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از امیر( پادشاه) + نظام (مجموعه سپاهیان یک کشور، ارتش) ، در دوره قاجار، عنوان و سمت فرمانده کل قوای نظامی
نام پسرانه با ریشه عربي
مورد اطمینان، درستکار ، لقب پیامبر(ص) ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد امین، امین عباس، و امین همایون
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دین امین و درستکار است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی از سپاهیان افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر طوس سردار ایرانی و از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از سرداران فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
زاده جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
انوش(فارسی) + تکین(ترکی)،پهلوان جاودانی، از نامهای تاریخی
نام پسرانه با ریشه فارسي
انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای اندام زیبا ، نام یکی از یاران داریوش یکم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دین یگانه و بی همتاست ، نام عارف مشهور قرن هفتم
نام پسرانه با ریشه فارسي
اهورداد،خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي,فارسي
هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر لهراسپ شاه ایران و از نوادگان کی پیشتن پادشاه کیانی
صفحه :
8