امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه کردي
بلندی روی کوه(نگارش کردی : بةندةن)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دو تن از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه عبري
پسر دست راست ، نام کوچکترین پسر یعقوب و راحیل
نام پسرانه با ریشه عبري
نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راست
نام پسرانه با ریشه کردي
محل عبور در رودخانه(نگارش کردی : بوار)
نام پسرانه با ریشه کردي
بةسوی بالا (نگارش کردی : بوبان)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه کردي
لهجةای در زبان کردی (نگارش کردی : بۆتان)
نام پسرانه با ریشه کردي
نام یکی از قبایل ماد(نگارش کردی : بودیان)
نام پسرانه با ریشه عربي
ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه فارسي
بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری در پایتخت قیصر روم و سازنده نعل اسبان قیصر
نام پسرانه با ریشه کردي
از فرمانروایان کاسی(نگارش کردی : بورباش)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام میزبان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
، نمو کردن، شکوفا شدن ، بةخود بالیدن(نگارش کردی : بۆژان)
نام پسرانه با ریشه کردي
از قبایل ماد(نگارش کردی : بۆسیان)
نام پسرانه با ریشه فارسي
خوش سخن، دارای گفتار نیک، نام شخصیتی در منظومه ویس و رامین
نام پسرانه با ریشه عربي
روشنی دین ، نام پدر مولانا جلال الدین مولوی بلخی ، نام دانشمندی مشهور در زمان شاه عباس صفوی معروف به شیخ بهائی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد( پسوند اتصاف)
نام پسرانه با ریشه فارسي
پیشرفت تدریجی - حرکت رو به بهتر شدن
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر، خوبتر) + پور ( پسر) ، نام پهلوانی در گرشاسب نامه