امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف آ
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی(ترکی) + پری(فارسی) ماه پری
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی ( ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی( ترکی) + نشان ( فارسی) دارای نشان ماه
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه
نام دخترانه با ریشه ترکي
زیبا رویان - خوبرویان - هاله دور ماه
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
نام دخترانه با ریشه عربي
هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابهای آسمانی، نشانه
نام دخترانه با ریشه فارسي
شراره، آتش،اخگر - کنایه از شخص پر جنب و جوش
نام دخترانه با ریشه فارسي
شراره، شراره آتش
نام دخترانه با ریشه فارسي
راه و روش ، دین و عقیده
صفحه :
9