امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ا
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دین یگانه و بی همتاست ، نام عارف مشهور قرن هفتم
نام پسرانه با ریشه فارسي
اهورداد،خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي,فارسي
هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر لهراسپ شاه ایران و از نوادگان کی پیشتن پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
تخت پادشاهی، فر و زیبایی
نام پسرانه با ریشه عبري
شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که از فرماندهان سپاه بود
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی سنندج
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام کتاب مقدس زرتشتیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه عربي
گرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی
نام پسرانه با ریشه فارسي
در فرهنگ ایران باستان، خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
خداداد یا آفریده خدا
نام پسرانه با ریشه فارسي
هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی
نام پسرانه با ریشه ترکي
ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است
نام پسرانه با ریشه عربي
از خود گذشتگی، فداکاری
نام پسرانه با ریشه فارسي
پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون پادشاه پیشدادی ایران
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت آنها پس از امشاسپندان است، خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران زمان هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که خداوند یار و یاور اوست ، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین
صفحه :
9