امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد( پسوند اتصاف)
نام پسرانه با ریشه فارسي
پیشرفت تدریجی - حرکت رو به بهتر شدن
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر، خوبتر) + پور ( پسر) ، نام پهلوانی در گرشاسب نامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که به درستی داوری می کند
نام پسرانه با ریشه فارسي
پیرو آیین زرتشتی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از به (خوب یا بهتر) + راد (بخشنده)
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
فتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر، خوبتر) + رنگ
نام پسرانه با ریشه فارسي
خوشبخت، سعادتمند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که شیوه و روشی بهتر از دیگران دارد
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از به ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام نقاش و مینیاتوریست معروف در اوخر عهد تیموری و اوایل عهد صفوی، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی، همچنین نام اسب ‏سیاوش
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام اصلی ابومسلم خراسانی فرزند شیدوش
نام پسرانه با ریشه فارسي
نیک بنیاد، نام پسر اردشیر سوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر وشمگیر و یکی از فرمانروایان آل زیار در طبرستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از نامهای زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام فرمانروای دیلمان در سده سوم یزدگردی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از به ( بهتر یا خوب) + شاد
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از به (بهتر یا خوب) + فام(رنگ)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از به( بهتر، خوبتر) + فر ( شکوه، جلال)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام موبد موبدان در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
از عاقلان دیوانه نما در زمان هارون الرشید که هارون و خلفای دیگر از او تقاضای موعظه می کردند
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
نیک اندیش ، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی، تخلص شاعر کرد «فریدون بهمن»(نگارش کردی : بةهمةن)
نام پسرانه با ریشه فارسي
وهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام شاگرد ابوعلی سینا
نام پسرانه با ریشه سنسکريت,هندي
نام پادشاهان هند