امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ا
نام دخترانه با ریشه عبري
حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند ، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید
نام دخترانه با ریشه کردي
تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، حریر(نگارش کردی : هةورێشم)
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی به رنگهای سرخ، صورتی، نارنجی،و زرد که ریز است و به شکل خوشه روی گیاه می شکفد، ستاره، بخت، طالع
نام دخترانه با ریشه فارسي
شکر خدا ، سپاس از خدا
نام دخترانه با ریشه ترکي
مرکب از ار( شوهر) + تاش ( پسوند همراهی)
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام ماه دوم از سال شمسی، نام فرشته ای که نماینده پاکی است و نگهبانی آتش با اوست، نام روز سوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
نام دخترانه با ریشه فارسي
محترم، دارای احترام
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر نرسی پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
از نام های ایران باستان
نام دخترانه با ریشه فارسي
با فتح (الف) و کسر (ر)- نام یکی از شاهدختهای هخامنشی-مرکب از ارش به معنای عاقل و زیرک + ین پسوندتفضیلی - به معنی عاقلترین هوشمند ترین
نام دخترانه با ریشه يوناني
مخفف ارغنون(نام سازی است )
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ دیگرش بزرگتر است
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه
نام دخترانه با ریشه ترکي
رهاورد، سوغات، هدیه
نام دخترانه با ریشه فارسي
از نامهای باستانی
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
سفید ، درخشان، زیبا
نام دخترانه با ریشه فرانسه
در اساطیر یونان، خدای عشق
نام دخترانه با ریشه عربي
(به فتح الف) شاد و شادمان
نام دخترانه با ریشه عبري
مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است
صفحه :
1