امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ج
نام دخترانه با ریشه فارسي
آرامش دهنده جان، محبوب
نام دخترانه با ریشه فارسي
آرام کننده جان، باعث آرامش
نام دخترانه با ریشه کردي
ضمیر دستوری(نگارش کردی : جێناو)
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانویی که چون جان عزیز است
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختری که چون جان عزیز است
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود
نام دخترانه با ریشه عربي
حالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی ، نمایان شدن، آشکار کردن
نام دخترانه با ریشه فارسي
جم( پادشاه بزرگ) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان
نام دخترانه با ریشه عربي
جمع جوهر، هر یکی از سنگهای گران بها مانند یاقوت یا زمرد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از جهان( عالم، گیتی) + آذر( آتش)
نام دخترانه با ریشه فارسي
موجب آسایش و آرامش مردم جهان
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از جهان( عالم، گیتی) + آوا( صدا، بانگ)
نام دخترانه با ریشه فارسي
خاتون جهانیان، بانوی جهانیان ، شاعره ایرانی در قرن هشتم
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که موجب فخرو مباهات جهان است
نام دخترانه با ریشه فارسي
روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از جهان( عالم، گیتی) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از جهان( عالم، گیتی) + رخ( چهره، صورت)
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام رودخانه ای در آسیای میانه
صفحه :
1