امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ز
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانویی که چون زر می درخشد، نام دختر رستم پهلوان شاهنامه
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چون زر و پری درخشنده و زیباست
نام دخترانه با ریشه فارسي
همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا
نام دخترانه با ریشه فارسي
زر(فارسی) + تاج(فارسی) زرین تاج
نام دخترانه با ریشه فارسي
زر( طلا) + خاتون( بانو)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از زر( طلا) + دخت ( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختری از خاندان جمشید پادشاه کیانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
گیلکی نوعی پرنده
نام دخترانه با ریشه فارسي
مانند زر، بسیار زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از زر( طلا) + ناز( کرمه)
نام دخترانه با ریشه فارسي
زرین گیس زرین گیس
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام شهری که دارا آن را بنا کرده بود
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از زروان ( نام ایزدی) + دخت ( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
از جنس زر، به رنگ زر، طلایی
نام دخترانه با ریشه فارسي
زرین ( فارسی) + تاج( معرب) آن که تاجی از طلا بر سر دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از زرین ( طلایی یا از جنس زر) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چون گلی زرین زیبا و درخشان است
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که موهایی به رنگ طلا دارد ، نام زنی در منظومه ویس و رامین
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام رودی که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد وبه دریاچه ارومیه می ریزد
صفحه :
1