امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ص
نام دخترانه با ریشه ترکي,فارسي
صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی
نام دخترانه با ریشه عربي
نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم، نام موسیقیدان معروف موسیقی قدیم، نام موسیقیدان معروف ایران
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
صبح(عربی) + آسا(فارسی) مانند صبح سپید و روشن
نام دخترانه با ریشه عربي
سپید چهره ، سپیدپیشانی
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صبح چهره،صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح دارد
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح دارد
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صبر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز زیبا
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صبر(عربی) + ینه(فارسی) نام گیاهی است
نام دخترانه با ریشه عربي
بیابان ، میدان جنگ ، دشت هموار
نام دخترانه با ریشه عربي
حالت هوشیاری سالک پس از بی خودی
نام دخترانه با ریشه عربي
انعکاس صوت، پژواک
نام دخترانه با ریشه عربي
نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود ، نام سه ستاره به شکل مثلث
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث صدیق، بسیار راستگو و درستکار، لقب عایشه همسر پیمابر(ص) و لقب مریم(ع)
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث اصغر، زن کوچک تر و هر شیء مؤنث که کوچک باشد
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صفا(عربی) + ناز(فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی است
نام دخترانه با ریشه عبري
مصرف کننده اندوخته ها-خالی کننده ظروف- نام همسر حضرت موسی و دختر حضرات شعیب
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث صفی، نام یکی از همسران پیامبر(ص)
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صنم(عربی) + دخت(فارسی) دختر زیبارو و دلبر
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صنم(عربی) + دخت(فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلبرانه است
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صنم(عربی) گل(فارسی) مرکب از صنم( بت) + گل
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
صنم(عربی) + ناز(فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر
نام دخترانه با ریشه فارسي
معرب از فارسی، نام درختی همیشه سبز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نوایی در موسیقی
صفحه :
1