امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ط
نام دخترانه با ریشه يوناني
طاووس، معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورتهای فلکی نیم کره جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
نام دخترانه با ریشه يوناني
طاوس،معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورتهای فلکی نیم کره جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهراع) و لقب خدیجه همسر پیامبر(ص)
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
طرب(عربی) + آرا(فارسی) ، آراینده انجمن سرور و خوشحالی، گرم کننده مجلس بزم
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
طرب(عربی) + انگیز(فارسی) ، مسرت بش، شادی آور، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
شگفت آور، جالب،عجیب
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
طره(عربی) + خاتون(فارسی) مرکب از طره( زلف) + خاتون( بانو)،کنایه از بانوییست که دارای موهای زیبایی باشد
نام دخترانه با ریشه ترکي
نام دختر الغ بیک گورکان
نام دخترانه با ریشه عربي
فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
طلا(عربی) + سان(فارسی) مانند زر
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
طلا(عربی) + گون(فارسی) مانند طلا، مانند زر
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
طلا(عربی)+ ناز(فارسی) زیبا چون طلا
نام دخترانه با ریشه عربي
نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه ها نمایان شود
نام دخترانه با ریشه عربي
برآمدن خورشید و مانند آن
نام دخترانه با ریشه عربي
بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده
نام دخترانه با ریشه عربي
پرطنین، بلندآوازه، مشهور
نام دخترانه با ریشه عربي
انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی
نام دخترانه با ریشه عربي
نام درختی در بهشت
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می کند
نام دخترانه با ریشه هندي
معرب از هندی، توتیا
نام دخترانه با ریشه عربي
پاکیزه - پاک کننده
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه
نام دخترانه با ریشه فارسي
می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می آید
صفحه :
1