امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ع
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی
نام دخترانه با ریشه عربي
زن خوشبو، نام دختر عبدالمطلب، جد پیامبر(ص)
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عادل،بانوی با انصاف
نام دخترانه با ریشه عربي
نام سوره ای در قرآن کریم
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عارف، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه
نام دخترانه با ریشه سرياني
معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد
نام دخترانه با ریشه عربي
عربی محبت و مهربانی، عطوفت
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عاقل،دارای عقل و فهم زیاد
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
عالم(عربی) + تاج(فارسی) آن که چون تاجی بر سر عالم می درخشد
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عالی،عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام، نام دختر هارون الرشید، به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عامر، آباد کننده
نام دخترانه با ریشه عربي
دارای حال نیکو، نام دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص)
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
عجب(عربی) + نوش( فارسی) نام زنی در منظومه خسروشیرین
نام دخترانه با ریشه عربي
دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نام معشوق وامق
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان(فارسی) ملائکه، فرشتگان
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
عرفان(عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان( معرفت) + ه ( پسوند نسبت)
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که موجب سربلندی زنان است
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که موجب بزرگی و سربلندی زمان خود است
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که باعث عزت و سربلندی سیدها است
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که باعث سربلندی و عزت پادشاهان است
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
عزت(عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
عزت(عربی) + زمان(فارسی)،عزت الزمان
نام دخترانه با ریشه عربي
باعث عزت و سربلندی پادشاه، از زنان معروف اواخر دوره ایلخانیان
نام دخترانه با ریشه عربي
زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
نام دخترانه با ریشه عربي
نامی که اعراب مسلمان به عزرا می دهند،عزرا
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عزیز، گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم
نام دخترانه با ریشه عربي
مایعی خوراکی که زنبور عسل می سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
صفحه :
1