امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف غ
نام دخترانه با ریشه عربي
گیسوی بافته شده ،قسمتی از گیاه
نام دخترانه با ریشه عربي
نوعی آهوی ظریف اندام با چشمان درشت سیاه
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
غزل(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از غزل( شعرعاشقانه) + ناز( زیبا)
نام دخترانه با ریشه عربي
حرکت چشم و ابرو برای برانگیختن توجه دیگری، کرشمه، ناز
نام دخترانه با ریشه عربي
صدای بلند، بانگ و فریاد