امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ف
نام دخترانه با ریشه عربي
فایزه ، نایل، رستگار
نام دخترانه با ریشه فارسي
فتنه انگیز ، برپا کننده آشوب
نام دخترانه با ریشه عربي
فاطیما،نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است
نام دخترانه با ریشه عربي
پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام کوهی در مغرب فلات ایران
نام دخترانه با ریشه عربي
دختر زیبا و با نمک
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه عربي
زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر(ص)
نام دخترانه با ریشه عربي
فاتیما نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است
نام دخترانه با ریشه فارسي
گل نیلوفر، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث فائز ، نایل، رستگار
نام دخترانه با ریشه عربي
بسیار زیبا و دلفریب
نام دخترانه با ریشه عربي
شورش، طغیان، مفتون، عاشق، دلداده
نام دخترانه با ریشه عربي
باعث سرافرازی آسمان
نام دخترانه با ریشه عربي
شخص برجسته، گزیده که مایه مباهات در زمان خود است
نام دخترانه با ریشه عربي
مایه سربلندی و افتخار پادشاهان
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فخر(عربی) + ایران(فارسی) مایه سربلندی ایران
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فخر(عربی) + جهان(فارسی) ، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فخر(عربی) + گل(فارسی) مایه نازش گل
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فخر(عربی) + ی(فارسی) منسوب به فخر ، منسوب به افتخار
صفحه :
1