امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ق
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث قاهر،نام پایتخت مصر
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
قدس(عربی + ی(فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که دارای قدم مبارک است، خوش قدم
نام دخترانه با ریشه يوناني
معرب از یونانی، گلی زینتی معمولاً به رنگ قرمز یا صورتی
نام دخترانه با ریشه عربي
نور دیده، روشنایی چشم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، لقب زرین تاج از زنان فاضل قرن سیزدهم
نام دخترانه با ریشه عربي
نام یکی از قالب های شعر فارسی وعربی
نام دخترانه با ریشه عربي
مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه
نام دخترانه با ریشه عربي
ماه، نام سوره ای در قرآن کریم
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که در زمان خود چون ماه می درشد
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
قمر(عربی) + تاج(فارسی) تاج ماه
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که چهره ای نورانی و زیبا چون ماه دارد
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
قمر(عربی) + ناز(فارسی) آن که چون ماه زیباست
نام دخترانه با ریشه عربي
نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان اسکندر مقدونی