امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ن
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که به مقصود رسیده است، نام همسر عثمان خلیفه سوم
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث نادر، آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
نادره(عربی) + گفتار(فارسی) آن که گفتارهای پسندیده بیان می کند
نام دخترانه با ریشه عربي
ندا دهنده، ندا کننده
نام دخترانه با ریشه روسي,فرانسه
امید و آرزو
نام دخترانه با ریشه سنسکريت
از خدایان هندوهاست و به دفع فساد می‌کوشد
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
نار(عربی) + دخت(فارسی) دختر آتشین
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
مانند انار، نار(عربی) + دیس(فارسی) مانند آتش
نام دخترانه با ریشه يوناني
لاتین از یونانی، نرگس، نام جوانی زیباروی در اساطیر یونان که وقتی صورت خود را در آب دید عاشق خود شد و در آب پرید و غرق گشت و تبدیل به گل نرگس گردید
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چون گل لطیف و زیبا است
نام دخترانه با ریشه فارسي
میوه ای آبدار و ترش از مرکبات
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای خوش آواز مانند بلبل
نام دخترانه با ریشه فارسي
درختی خوش اندام و پُربَرگ و سایه دار
نام دخترانه با ریشه فارسي
منسوب به نار، تر و تازه
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از ناز( زیبا) + آفرین( آفریننده)، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
نام دخترانه با ریشه فارسي
فخرکننده، نازکننده
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی زیبا و عشوه گر
صفحه :
1