امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ه
نام دخترانه با ریشه عبري
معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر اسماعیل و همسر ابراهیم(ع)
نام دخترانه با ریشه يوناني
معرب از یونانی حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاهی گرد ماه یا خورشید دیده می شود
نام دخترانه با ریشه کردي
پناه، امید،نفس، فریاد
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث هانی- مادر مهربان و دلسوز
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث هانی- مادر مهربان و دلسوز
نام دخترانه با ریشه عربي
توبه کننده، به حق بازگردنده
نام دخترانه با ریشه عربي
هدی، هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست
نام دخترانه با ریشه عبري
همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است
نام دخترانه با ریشه عربي
هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
سفر حرکت
نام دخترانه با ریشه کردي
قیام تودةمردم (نگارش کردی : هةستنةوه)
نام دخترانه با ریشه فارسي
وجود، زندگی، زندگانی
نام دخترانه با ریشه کردي
وزن شعر (نگارش کردی : هةڨدةن)
نام دخترانه با ریشه کردي
آرام گرفتن (نگارش کردی : هةڨیان)
نام دخترانه با ریشه کردي
رةآورد، هدیةسفر، خورجین(نگارش کردی : هةگبه)
نام دخترانه با ریشه کردي
گلی زرد رنگ خوشبو ، آلالة ، جارزدن، با خبر ساختن(نگارش کردی : هةڵاڵه)
نام دخترانه با ریشه کردي
رقصیدن(نگارش کردی : هةڵپةڒین)
نام دخترانه با ریشه عربي
معنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور
نام دخترانه با ریشه يوناني
فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد
نام دخترانه با ریشه يوناني
هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
هل(فارسی) + نسا(عربی) زنان معطر
نام دخترانه با ریشه يوناني
هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی، و همچنین نام دختر بهمن اسفندیار ملقب به چهرزاد
نام دخترانه با ریشه فارسي
خوشبخت، خجسته بخت، کامیاب
نام دخترانه با ریشه فارسي
خوشروی، خوش سیما و زیبا
صفحه :
1