امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف و
نام دخترانه با ریشه عربي
سرزمین، رود، نهر
نام دخترانه با ریشه عربي
عاشق بی قرار، شیفته و مفتون
نام دخترانه با ریشه ارمني
دریاچه وان، از سمبلهای تاریخ ارامنه
نام دخترانه با ریشه فارسي
هدیه با شکوه خداوند
نام دخترانه با ریشه کردي
با سواد ،فارغ التحصیل(نگارش کردی : وانیار)
نام دخترانه با ریشه عربي
زیبا، خوشگل،دارای قدر و منزلت نزد مردم
نام دخترانه با ریشه کردي
زمان استراحت کوتاة(نگارش کردی : وچان)
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر
نام دخترانه با ریشه آرامي
گل، هم ریشه با "ورد" عربی است
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
بلندمرتبه، ارجمند
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از ورد( گل) + آور( آورنده)
نام دخترانه با ریشه کردي
کوچک، ریز‏نقش (نگارش کردی : وردی)
نام دخترانه با ریشه عربي
قمری، پرنده ای که به فارسی آن را مرغ الاهی می گویند، کبوتر صحرایی
نام دخترانه با ریشه عربي
کبوتر،نام درختی کوچک و معروف
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود
نام دخترانه با ریشه کردي
درخشش، برق (نگارش کردی : وریشه)
نام دخترانه با ریشه عربي
ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می اید
نام دخترانه با ریشه عربي
دارای نشان زیبایی، زیبا
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا
نام دخترانه با ریشه کردي
خواستن(نگارش کردی : وةش)
نام دخترانه با ریشه کردي
، افشان، کاشتن ، تکان شدید(نگارش کردی : وةشان)
نام دخترانه با ریشه کردي
خوب است(نگارش کردی : وةشةن)
نام دخترانه با ریشه کردي
مکانیکةگل زرد بسیار داشتة باشد(نگارش کردی : ولان)
نام دخترانه با ریشه روسي
بلندترین رود اروپا
نام دخترانه با ریشه کردي
با وقار(نگارش کردی : وةناز)
نام دخترانه با ریشه کردي
زن و دختر باسواد(نگارش کردی : وةندا)
صفحه :
1