امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف پ
نام دخترانه با ریشه فارسي
نعنای دشتی با گل آذینی مانند سنبل در بخش خراسان
نام دخترانه با ریشه فارسي,اوستايي-پهلوي
پارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است
نام دخترانه با ریشه فارسي,اوستايي-پهلوي
پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر
نام دخترانه با ریشه فارسي
پاکیزه رو، زیبا رو
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
محافظ نگهدارنده
نام دخترانه با ریشه فارسي
آنچه اتفاق می افتد یا وجود دارد و می توان آن را تجربه کرد ، شخص، چیز، یا حادثه چشمگیر
نام دخترانه با ریشه فارسي
از لغات اساطیری است
نام دخترانه با ریشه فارسي
فردوس ، باغ، بستان
نام دخترانه با ریشه فارسي
پر + زاد( زاده)،مخفف پری زاده
صفحه :
1