امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف چ
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای شبیه گنجشک اما بزرگ تر از آن
نام دخترانه با ریشه فارسي
شعر، شعری که با آواز خوانده می شود
نام دخترانه با ریشه فارسي
اسب به ویژه اسب سفیدرنگ
نام دخترانه با ریشه فارسي
مکانی که آب زیرزمینی در آنجا به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می شود
نام دخترانه با ریشه فارسي
شعر به ویژه قصیده
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که یا آنچه با ناز حرکت می کند، خرامان
نام دخترانه با ریشه فارسي
گروهی از گیاهان علفی پایا و کوتاه ، زمین سبز و خرم
نام دخترانه با ریشه فارسي
زینت دهنده باغ، باغبان ، آنچه موجب زیبایی و آراستگی باغ و بوستان است
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که یا آنچه زینت دهنده چمن است ، نام چند نوع گیاه علفی که گل آذین قرمزرنگ آنها به شکل تاج خروس است، تاج خروس
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای زیبا چون باغ و بوستان دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای چهره ای روشن و لطیف چون آب
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از چهر(صورت) + افروز( افروزنده، روشن کننده)
نام دخترانه با ریشه فارسي
لقب هما؛ دختر بهمن در شاهنامه
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی بوده است
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای زیبا چون گل دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام فرشته دانش و معرفت
صفحه :
1