امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف گ
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که دارای محبت زیاد است
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر بهرام چوبین سردار ساسانی
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام زنی در منظومه ویس و رامین
نام دخترانه با ریشه فارسي
آرایش و چگونگی قرار گرفتن گلها بر روی ساقه، زیور و زینت گل
نام دخترانه با ریشه فارسي
زینت دهنده گل،از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از گل + آویز( آویخته شده)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از گل + افروز( افروزنده)
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای پیکر ظریف و زیبا چون گل
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل
نام دخترانه با ریشه فارسي
دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیبا چون گل و پری
نام دخترانه با ریشه فارسي
گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
گل(فارسی) + سیما(عربی) آن که چهره و سیمایی زیبا چون گل دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
گل(فارسی) + نسا(عربی) مرکب از گل + نسا( زنان)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید
نام دخترانه با ریشه فارسي
رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می رود
نام دخترانه با ریشه کردي
مردمک چشم - به معنی هردو چشم هم بکار می رود
نام دخترانه با ریشه فارسي
کاکل مجعد، موی پیچیده
نام دخترانه با ریشه فرانسه
گلی زینتی و زیبا به رنگهای مختلف
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلایل، گلی زینتی و زیبا به رنگهای مختلف
نام دخترانه با ریشه کردي
از نامهای رایج میان زنان کرد
صفحه :
1