امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف آ
نام پسرانه با ریشه گيلکي
نام پرنده ای است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
‎‏ نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏‎
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام روز دهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
نام پسرانه با ریشه فارسي
زاده آبان کسی که در آبان متولد شده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام فرستاده خسرو اول پادشاه ساسانی به دربار رم
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه عربي
همیشگی ، دائمی ، جاودانه
نام پسرانه با ریشه عبري
ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند
نام پسرانه با ریشه فارسي
اوستا - اساس بنیاد اصل - کتاب مقدس زرتشتیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام منشی شاپور اول پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه ترکي,چيني
آتا(ترکی) + بای(چینی) ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران
نام پسرانه با ریشه ترکي
پدر بزرگ - مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان - اتابک
نام پسرانه با ریشه ترکي
کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نگهبان آتش، پیشوای دینی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آَذردین، نام بهدینی در اوستا
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست
نام پسرانه با ریشه فارسي
محافظ آتش ، نگهبان آتشکده ، نام یکی از فرماندهان قوم ماد
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگری از آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آتش + برزین(با شکوه)
صفحه :
1