امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه کردي
با احترام اسم از پدر بردن ، پدر بزرگ ، تخلص شاعرکرد «حسین کرم الله» ، نام شاعرو عارف کرد «بابا طاهر عریان»(نگارش کردی : بابا)
نام پسرانه با ریشه ترکي
ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي,کردي
استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی، پسر ساسان موبِد معبد آناهیتا و پدراردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی، تخلص شاعرکرد «علی اصغر سریری»(نگارش کردی : بابةک)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی سپاه بهرام چوبین سردار ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
امیری که نامش در تاریخ سیستان آمده است
نام پسرانه با ریشه کردي
کولاک(نگارش کردی : باپۆک)
نام پسرانه با ریشه کردي
پدر بزرگ ، کنایةاز دانای کهنسال ، تخلص شاعر کرد «باپیر دینوری»(نگارش کردی : باپیر)
نام پسرانه با ریشه فارسي
دژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا آخرین نفس در برابر اسکندر پایداری کرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پیروز از سرداران دوران ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
کنایةاز همیشه ‏مست ، نام شهری درکردستان(نگارش کردی : بادةلێس)
نام پسرانه با ریشه کردي
بهدینان، مۆمنان ، نام عشیرةایی معروف در کردستان ، نام منطقةای درکردستان ، یکی از لهجةهای زبان کردی(نگارش کردی : بادینان)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی کرده ونام او در کتیبه کعبه زرتشت امده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
در اصطلاح مردم فارس، درختچه
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی، نام یکی از سرداران دورةماد ، شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ
نام پسرانه با ریشه کردي
نام قبیلةایی ازکردها(نگارش کردی : باڒێسان)
نام پسرانه با ریشه کردي
دماغه ‏کوه(نگارش کردی : باریکان)
نام پسرانه با ریشه کردي
کسی که ‏باز را برای شکار تربیت می‏کند(نگارش کردی : بازةوان)
نام پسرانه با ریشه کردي
بازدارندة، داور مسابقة پرش(نگارش کردی : بازیار)
نام پسرانه با ریشه کردي
مکان روباز ، مکانی نزدیک سلیمانیه ‏محل یکی از جنگهای شیخ محمود حفید با انگلستان(نگارش کردی : بازیان)
نام پسرانه با ریشه کردي
شهرک ، بازار، مکان داد و ستد(نگارش کردی : باژار)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران ایرانی در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه کردي
ترسناک(نگارش کردی : باسام)
نام پسرانه با ریشه کردي
قدیمی، دیرینه، کهنه، گذشته(نگارش کردی : باستان)
نام پسرانه با ریشه کردي
قلةهای چند کوه ‏در یک سلسلةجبال(نگارش کردی : باسکان)