امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ت
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیتهای تاریخی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای جهرم در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام یکی از همراهان فرود
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام پدر خزانه دار خسرو پرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه ترکي
در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانند معافیت از مالیات می داده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه عربي
پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان ، نام صدر اعظم ناصرالدین شاه مشهور به امیرکبیر
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از تک( یگانه یا بی نظیر) + آفرین (آفریننده)
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان
نام پسرانه با ریشه ترکي
تگین، پهلوان، دلاور
نام پسرانه با ریشه ترکي
تکین، پهلوان، دلاور
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه عربي
یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین فرزند فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر شیدسب پادشاه زابلستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
صفحه :
1