امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ح
نام پسرانه با ریشه عربي
نام مردی بسیار سخاوتمند از قبیله طی
نام پسرانه با ریشه عبري
تند و تیز، نام روستایی بوده است
نام پسرانه با ریشه عربي
کشاورز ، نام چند شخصیت تاریخی
نام پسرانه با ریشه عربي
نگهبان ، آن که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده است ، لقب شاعر بزرگ قرن هشتم، خواجه شمس الدین محمد شیرازی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که محافظ و نگهبان دین است
نام پسرانه با ریشه عبري
حمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
حمایت کننده، پشتیبان
نام پسرانه با ریشه عبري
رحیم ، نام یکی از دلاوران در زمان داوود
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که دلیل و برهان دین است
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که شأن و حرمتی چون علی(ع) دارد یا به حرمت علی(ع) متولد شده است
نام پسرانه با ریشه عربي
اندوهگین، غمگین، لقب یکی از شاعران قرن دوازدهم، حزین لاهیجی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دفاع از دین چون شمشیری تیز وبرنده است
نام پسرانه با ریشه عربي
نیکو، زیبا ، نام امام دوم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عربي,عبري
حسن(خوبی) + یوسف(عبری) گیاهی همیشه سبز از خانواده نعناع که برگهای آن به رنگهای مخلوط قرمز، سفید، سبز، زرد، و قهوه ای است
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که دارای حسب و نسب است، بزرگوار
نام پسرانه با ریشه عربي
نیکو، خوب، مصغر حسن ، نام امام سوم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عربي
نشانه شکوه و برزگی خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
فلسفه به ویژه فلسفه اسلامی ، خردمندی، فرزانگی
نام پسرانه با ریشه عربي
دانا به علوم مختلف
نام پسرانه با ریشه عربي
بردبار، شکیبا، از نامهای خداوند
صفحه :
1