امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ر
نام پسرانه با ریشه فارسي
رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای زابلستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از راد( بخشنده یا خردمند + به ( خوبتر، بهتر)
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
راد(فارسی) + علی(عربی) علی جوانمرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارمان،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از راد( بخشنده) + مهر( خورشید) ، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از راد( جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده)
نام پسرانه با ریشه عربي
در نهایت صداقت و درستی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عباسی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه سنسکريت
یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نگهبان و پاسدار آرامش
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از رام( آرام یا مطیع) + شاد( خوشحال)
نام پسرانه با ریشه فارسي
زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
نام پسرانه با ریشه فارسي
رمه یار چوپان، شبان
نام پسرانه با ریشه فارسي
عاشق ویس در منظومه ویس و رامین
نام پسرانه با ریشه عبري
آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسرائیل
نام پسرانه با ریشه فارسي
اندیشمند - فکر کننده - مرکب از راه(فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی
صفحه :
1