امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ش
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دشتی در نواحی کابل
نام پسرانه با ریشه فارسي
شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری گرانمایه و بارسالار فریدون پادشاه پیشدادی، همچنین نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ایرانی در شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دانشمندی از مردم توس
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از شادان ( شاد) + هرمز اهورامزدا یا خدا
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
شاد(فارسی) + تگین(ترکی) پهلوان شاد، از امیران دربار خوارزمشاه
نام پسرانه با ریشه فارسي
کامیاب، کامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی بنا به روایتی
نام پسرانه با ریشه عربي
نام چندتن از بزرگان عرب
نام پسرانه با ریشه فارسي
خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
بچه آهو - بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از مادراست - زیبا و لطیف مانند بچه آهو
نام پسرانه با ریشه عربي
عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (ناحیه ای در عربستان کنونی)
نام پسرانه با ریشه عربي
حاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبران مذهبی و سران عشایر قفقاز
نام پسرانه با ریشه عربي,ترکي
شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسین
نام پسرانه با ریشه هندي
کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست - مصمم
نام پسرانه با ریشه فارسي
شاپور، شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری گرانمایه و بارسالار فریدون پادشاه پیشدادی، همچنین نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ایرانی در شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر زنگه پهلوان ایرانی در دوره کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پادشاه کوشان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شا( فارسی) + ویس(عربی) مرکب از شاه + اویس( نام شخصی پارسا که از تابعین بوده است)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام بهرام گور پادشاه ساسانی و همچنین پادشاه کشمیر
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر شاه سرو پادشاه کشمیر
صفحه :
1